×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Co to znaczy, że Biblia jest natchniona?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Co to znaczy, że Biblia jest ‘natchniona’ (jak zwykło się twierdzić)”

Odpowiedź:  Tak jak pracodawca zleca jakieś zadanie swoim pracownikom, tak Bóg zlecał różnym osobom spisywanie swoich interakcji z ludźmi na przestrzeni wieków po to, by Jego przesłanie o zbawieniu mógł poznać cały świat.

Mojżesz napisał pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, rejestrując wydarzenia, które miały miejsce za jego życia. Izajasz zapisał to, co Bóg kazał mu przekazać Izraelitom. Jeremiasz zaś odnotował wszystko, co Bóg mówił do Izraelitów i ich reakcje na Jego słowa. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan zanotowali wszystkie szczegóły dotyczące życia Jezusa i Jego nauczania.

W sumie było około czterdziestu pisarzy na ogromnej przestrzeni czasu (1500 lat), z różnych szerokości geograficznych. Mimo to, opis Boga i przesłanie, o tym jak możemy Go poznać u każdego z nich są takie same.

Natchniona znaczy dosłownie: natchniona przez Boga lub Ducha Świętego. Bóg był bowiem w pełni zaangażowany w jej powstanie. Była to jakby zespołowa praca dwóch pisarzy (Boga, będącego głównym autorem i każdego z autorów ziemskich. Bóg prowadził ich względem tego, co uwzględnić, powiedzieć, napisać.

I w wielu przypadkach, mimo że Bóg przez nich działał, widoczne są ich własny styl pisania i emfaza. Na przykład, autorzy czterech ewangelii (rejestrującymi życie i słowa Jezusa) zdali relację z tego, co On czynił i mówił, ale każdy z nich położył nacisk na inne aspekty Jego życia i działalności. Jan poświęcił najwięcej miejsca temu, co Jezus powiedział o swojej boskości. Mateusz i Łukasz skupili się najbardziej na okolicznościach dotyczących narodzin Jezusa. Marek natomiast zwięźle streścił całe Jego życie.

Oto kilka fragmentów z Biblii które wyraźnie pokazują, że autorzy poszczególnych ksiąg i ewangelii byli kierowani przez Boga odnośnie tego, co napisać:

„Pan rzekł do Mojżesza: Zapisz te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem.” (Wj 34, 27)

„Roku czwartego panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: „Weź sobie zwój do pisania i napisz w nim wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie przeciw Izraelowi, przeciw Judzie i przeciw wszystkim narodom od dnia, kiedy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dziś.” (Jr 36, 1-2)

„Teraz pójdź, wypisz to na tabliczce przy nich, i opisz to w księdze, żeby służyło na przyszłe czasy jako wieczyste świadectwo.” (Iz 30, 8)

„Toteż gdy go ujrzałem [Jezusa], padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków, i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.” (Ap 1, 17-19)

„Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki jaką odebrałeś.” (Łk 1, 1-4)

„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.” (J 20, 30-31)

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę, w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (2Tym 3, 15-17)

„Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.” (2Pt 1, 20-21)

„A On [Jezus] rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza i poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.” (Łk 24, 25-27)

„Potem [Jezus] rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach.” (Łk 24, 44-45)

Przydatne informacje możesz znaleźć również w: „Czy można wierzyć Biblii?”.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More