×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
FAQ

Czy jest różnica między katolikiem a chrześcijaninem?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: „Czy być katolikiem oznacza to samo, co być chrześcijaninem?”

Odpowiedź:  Istnieje wiele chrześcijańskich denominacji. Trzy główne nurty to: katolicki (np. Kościół Rzymsko-Katolicki), prawosławny (np. Kościół Prawosławny Ukrainy) i protestancki (np. Kościół Chrześcijan Baptystów). Bycie członkiem jednego z nich nie decyduje o byciu chrześcijaninem. Prawdziwym wyróżnikiem jest to, czy dana osoba ma w sobie Jezusa Chrystusa, czy rzeczywiście ma osobistą więź z Bogiem. Słowo chrześcijanin pochodzi z języka greckiego i znaczy dosłownie „Chrystusowy”, „należący do Chrystusa”.

W Ewangelii wg Św. Jana czytamy, że „wszystkim tym, którzy Go [Jezusa] przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego"1. Dlaczego mamy stać się dziećmi Bożymi? jeśli tego nie zrobimy, Bóg będzie dla na kimś odległym. Możemy wiedzieć, że jest; że mamy Go czcić; że w chwilach potrzeby warto do Niego się modlić. Nadal jednak będzie istniał dystans między nami a Nim. Powodem jest grzech.

Jak długo żyjemy, grzeszymy. Robimy rzeczy po swojemu zamiast po Bożemu. Grzech nie musi być jednak barierą między nami a Stwórcą.

Pismo Święte mówi, że za grzech musimy ponieść karę śmierci wiecznej. Może się wydawać, że to zbyt wysoki wyrok. Nie chodzi tylko o takie czyny, jak morderstwo. Jest to Boży sąd nad każdym grzechem człowieka. Biblia mówi: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć"2. Abyśmy nie musieli umierać na wieki, oddzieleni od Boga z powodu naszej winy, Jezus umarł zamiast nas. Zapłacił karę, którą my mieliśmy ponieść i oferuje całkowite przebaczenie. Darował wszystkie nasze przeszłe i przyszłe przewinienia.

Możesz natychmiast rozpocząć bliską, osobistą relację z Nim, skoro usunął oddzielająca cię barierę grzechu. Nie staniesz się nagle doskonały czy bezgrzeszny, ale doświadczysz usprawiedliwienia dzięki Jego przebaczeniu (Bóg będzie patrzeć na ciebie jako na sprawiedliwego pomimo twoich grzechów)

„Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie”3.

Kiedy zaprosisz Jezusa do życia, Bóg uzna cię za niewinnego. Zaczniesz realnie doświadczać obecności Chrystusa. Nie będziesz już uważał, że jest odległy, ale że mieszka w tobie. Możesz otrzymać Boże przebaczenie i zaprzyjaźnić się z Nim: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym"4.

Aby upewnić się, że masz osobistą relację z Bogiem i nie ma już bariery między Nim a tobą, przeczytaj: Osobiste poznanie Boga.

 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) J 1,12 (2) Rz 6,23 (3) Rz 3,21-24 (4) Rz 6,23


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More