×
SZUKAJ
KazdyStudent.pl
pytania dotyczące życia i Boga
Poznanie Boga

Czy można wyjaśnić, czym jest Trójca?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Pytanie: Jak należy rozumieć doktrynę o Trójcy, Trójcy Świętej?

Odpowiedź:  „Trójca” to termin, którego nie ma w Biblii, ale używamy go do opisania tego, co wyraźnie wynika z nauczania Pisma Świętego na temat Boga. Biblia mówi jasno o Bogu Ojcu, Bogu Synu (Jezusie Chrystusie) i Bogu Duchu Świętym, a zarazem równie jasno pokazuje, że chodzi o jednego Boga. Rdzeń „Trój” oznacza trzy, a cząstka „ca” przywołuje ideę całości, jedności, stąd „Trójca” to „trzech w jedności”. To określenie wyraża prawdę o Bogu objawioną w Biblii, że istnieje On w trzech „Osobach”, które dzielą tę samą istotę boskości.

Niektórzy posługują się ludzkimi analogiami w celu opisania natury Trójcy, odwołując się na przykład do związku chemicznego H2O, który może przybierać postać wody, lodu lub pary wodnej (są to różne formy tego samego związku). Inna ilustracja to jajko, które składa się ze skorupki, białka i żółtka -- ta analogia sugeruje jednak, że Bóg ma „części”, a to nie jest prawdą.

Bóg Syn (Jezus) jest w pełni Bogiem, Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem i Bóg Duch Święty jest w pełni Bogiem. Jednak istnieje tylko jeden Bóg. Nasze doczesne, ograniczone ludzkie doświadczenie nie pozwala nam w pełni zrozumieć Trójcy, ale od samego początku w Piśmie Świętym Bóg objawia się właśnie w ten sposób. Zwróćmy uwagę na zaimki w liczbie mnogiej „nasz” i „nam” użyte w Księdze Rodzaju 1:26 -- „A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»”.

Poniżej przedstawiono listę zawierającą wybrane fragmenty Pisma Świętego, z których wynika, że Bóg jest Jeden, a zarazem jest Trójcą:

 • „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem -- Panem jedynym!”1.
 • „Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga”2.
 • „Nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego”3.
 • „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»”4.
 • „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”5.
 • [Jezus powiedział:] „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”6.
 • „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”7.
 • „A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał”8.
 • „Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy”9.
 • „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”10.
 • „Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym»”11.
 • [Jezus powiedział do swoich uczniów:] „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. […] Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”12.
 Jak nawiązać przyjaźń z Bogiem
 Mam pytanie…

Przypisy: (1) Pwt 6:4 (2) Iz 45:5 (3) 1 Kor 8:4 (4) Mt 3:16-17 (5) Mt 28:19 (6) J 10:30 (7) J 14:9 (8) J 12:45 (9) Rz 8:9 (10) Mt 1:20 (11) Łk 1:35 (12) J 14:16-17, 23


UDOSTĘPNIJ INNYM:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More